Về chương trình học bổng

Sunshine Village là trường duy nhất ở Việt Nam có các gói học bổng cho cả con lẫn phụ huynh, chia làm nhiều kỳ, trong suốt nhiều năm và nhiều loại học bổng hấp dẫn. Với học bổng kỳ này, tổng giá trị giải thưởng lên đến 23 tỷ và kéo dài trong suốt
quá trình học phổ thông của con.