Chương trình

phổ thông

Chương trình phổ thông

Tìm hiểu thêm

Quá trình phát triển của trẻ tại Sunshine Village

Một đứa trẻ thực sự hạnh phúc luôn hiểu rõ bản thân mình cần gì, thiếu gì và muốn gì. Với một khái niệm mang tính thời điểm như ‘hạnh phúc’, đứa trẻ hạnh phúc lại cần cả một con đường được bồi đắp kỹ càng để hiểu rõ bản thân. Không có một quy chuẩn thực sự nào cho hạnh phúc, và hạnh phúc ở mỗi người hoàn toàn khác nhau.

Hành trình học tập
tại Sunshine Village

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THUẬT

Tìm hiểu thêm

CHƯƠNG TRÌNH LIFE COACH

Tìm hiểu thêm

CHƯƠNG TRÌNH NĂNG KHIẾU

Tìm hiểu thêm

CHƯƠNG TRÌNH NGOÀI GIỜ

Tìm hiểu thêm